Opgericht in 1977 als huurdersbelangen vereniging.
In 2005 notarieel gewijzigd in bewoners vereniging.
Log in of registreer uOnze geschiedenis

Het bestuur

De HoecksteijnSoos

Nieuwsbrieven v.a. 2004

Agenda van onze clubs

Contact met het bestuur

Foto albums

Te huur

Uw energieverbruik
GESCHIEDENIS:
 
1976 Op 16 maart is de oprichting van een Huurdersvereniging door bewoners van de Bogaardhoek.

1977 Door samenvoeging met de belangengroep uit de Boshoek en de Middenhoek werd de vereniging officieel op 19 augustus 1977 bij de kamer van Koophandel ingeschreven, onder de naam "De Hoecksteijn". De naam "De Hoecksteijn" is ontstaan door het uitschrijven van een prijsvraag voor de bewoners van onze 3 flats. Hieraan werd een aardig prijsje verbonden. Uit een groot aantal inzendingen werd door het bestuur met algemene stemmen gekozen voor de naam Huurdersvereniging De Hoecksteijn.

1978 Dertien Huurdersverenigingen van woningen welke onder het beheer JPS/ABP vallen, richten een Federatie op om samen sterker te staan. Uiteraard is De Hoecksteijn ook van de partij.

De eerste Soosruimte wordt in gebruik genomen in het trappenhuis in de Boshoek.

Per flat worden etage-vertegenwoordiger/sters ingesteld om in voorkomende gevallen hun diensten te bewijzen.

Bij de beheerder van de 3 flats worden de volgende zaken aangekaart:

Naamgeving van de flats t.b.v. herkenbaarheid

Straataanduiding en nummering om gezoek door buitenstaanders te voorkomen

Papierbakken in de hal om te voorkomen dat de flats zelf in een grote papierbak veranderen

De sleutelpaaltjes in de parkeergarages worden verplaatst om het manoeuvreren gemakkelijker te maken.

1979 De onderhandelingen over de administratie- en beheerskosten gaan door. Deze worden namelijk over de begrootte kosten berekend en niet over de werkelijke kosten welke meestal lager zijn.

Na veel gesprekken krijgt De Hoecksteijn eindelijk de beschikking over een professionele Soos, welke nog steeds gevestigd is in de Middenhoek 309: de Hoecksteijnsoos.

Met Casema wordt contact opgenomen over de slechte ontvangst en de verschillen in abonnementsgeld. Deze problemen worden snel opgelost.

Op 9 juni wordt de Hoecksteijnsoos feestelijk geopend. Veel bewoners hebben er aan bijgedragen, zodat de soos er is zoals hij er nu is.

1980 Het probleem van de berekening van de administratiekosten wordt aan de Kantonrechter voorgelegd.

Met Schippers wordt overeengekomen dat de post vuilniszakken Fl. 14.000,-- per jaar wordt geschrapt, en dat de bewoners hun eigen vuilniszakken aanschaffen. Dit laatste is namelijk stukken goedkoper.

1981 De beheerder van de flats gaat de onderkant van de balkons in een donkere kleur verven. Dankzij zeer alert ingrijpen van de HV wordt dit een lichtere kleur. Dit zorgt er voor dat het niet zo gauw donker wordt in de huiskamer, en dus sneller de verlichting wordt aangestoken. (Toen al energiebesparing)

Boven de wasplaatsen in de parkeergarages wordt er op verzoek van het bestuur verlichting aangebracht.

1982 Het ABP gaat door de knieën t.a.v. de berekeningswijze van de administratiekosten. De besparing die hiermee gepaard gaat is Fl. 20.000,-- (toch ongeveer 40 gulden per woning per jaar).

De huismeesterkosten welke aanvankelijk voor 100% werden doorberekend in de servicekosten, worden nu voor 75% in de eindafrekenuing geboekt. Later zal dit 50% worden.

1983 De parkeerproblemen bij de Boshoek worden opgelost door de aanleg van een derde inrit.

1984 De Gemeente Rijswijk komt met een waanzinnig plan om de middenberm van de Prinses Beatrixlaan vol te bouwen met 1500 woningen, kantoren, bioscoop, etc. Er wordt een anti-bouwgroep Prinses Beatrixlaan opgericht. Diverse Huurdersverenigingen nemen hierin deel, waaronder natuurlijk ook De Hoecksteijn. Hiervoor trad als vertegenwoordiger één van de bewoners op, de heer J. Honingh.

1985 Het voorschotbedrag van de servicekosten wordt met 10% verhoogd. Het bestuur gaat hier niet mee akkoord. Eigen berekeningen wijzen uit dat dit helemaal niet nodig is. De bewoners wordt dan ook door het bestuur aangeraden om de verhoging niet te betalen. Later zal blijken hoe gelijk het bestuur had.

1986 Er wordt een voorlichtingsavond gehouden t.a.v. inbraakpreventie. De Rijswijkse politie verleent hieraan haar medewerking.

1987 Het bedrag aan glasvoorziening op de eindafrekening servicekosten is zeer hoog. Na vele uurtjes spitten komt uit de bus dat een collectief gesloten verzekering door de HV veel goedkoper uitkomt voor de bewoners, zodat hiermee weer een voordeel is bereikt van 10 à 20 gulden per woning op jaarbasis.

Dankzij de oplettendheid van het bestuur van de HV, werd een fout in de bemetering van de gasmeters ontdekt. Resultaat was dat het totaalbedrag van de serviceafrekening met Fl. 25.000,-- werd verlaagd. (Ongeveer 45 gulden per woning)

Na vele uren van protesteren en vergaderen werden de bouwplannen van de Gemeente in de ijskast gezet. Voor hoelang is afwachten. De HV's in de buurt zullen waakzaam blijven.

Eindelijk komt Schippers er voor uit dat de opslag van 10% op de servicekosten veel te hoog was. Er wordt alleen al voor onze 3 flats een bedrag van Fl. 306.531,-- terugbetaald aan de bewoners. Intussen heeft dit bedrag aardig wat rente opgebracht, maar het resultaat was dat de servicebijdrage in de toekomst op een redelijk niveau is komen liggen.

1988 Aan de achterzijde van de flats wordt in verband met de veiligheid verlichting aangebracht.

Na diverse inbraken in de kelderboxen wordt het gaas boven de deuren door een houten paneel vervangen.

Het parkeren aan de Hilvoordestraat door diverse kantoorbewoners vormt een probleem voor het verkeer. Contact wordt opgenomen met de politie, met als resultaat dat er gele strepen worden aangebracht, daar waar het echt gevaarlijk is.

1989 Er wordt een magneetstripsysteem in gebruik genomen voor de parkeergarages.

Eén huismeester wordt aangesteld ten behoeve van de Boshoek, Middenhoek en de Bogaardhoek.

De collectieve glasverzekering wordt vervangen door een verzekering welke door Schippers wordt afgesloten. Ook het glas in de algemene ruimten valt hier nu onder. Deze verzekering is nog gunstiger dan de door de HV afgesloten collectieve verzekering.

Samen met 5 andere Huurdersverenigingen wordt de 'Kleine Federatie' opgericht. Deze HV's zijn: Burchvoorde
Churchillaan
Vredenvoorde
Vredenburch
Molenvoorde

Samen staan wij sterker! was de kreet toen.

1990 Per flat wordt er op verzoek van het bestuur van de HV een ruimte gemaakt voor 2 invalidenparkeerplaatsen.

De verlichting van de Hoecksteijnsoos wordt verbeterd n.a.v. een inbraak in 1989.

Bij een rondgang langs de flats door een bestuurslid samen met de opzichter kwamen er diverse gebreken naar voren: Hang- en sluitwerk
Bekraste muren
Halvloeren
Containerruimte
Smerige gordijnen in het kantoor van de huismeester
Losse balkonplaten
Vloeren in de kledergang

Veel van deze zaken werden snel verholpen!!

1991 Na een gesprek met Schippers wordt besloten een ander schoonmaakbedrijf (Fa. Vrolijk) aan te trekken.

De elektrische bedrading van de Boshoekgarage wordt na veel gepraat vernieuwd.

Brieven zijn uitgegaan naar de Gemeente over het uitbaggeren van de sloten en over het slechte tuinonderhoud.

In het radioprogramma "Ventilator" van de SOR wordt de doelstelling van onze Huurdersvereniging uitgelegd.

De Actie "Stop vuilverbrandingsplan Ypenburg" wordt een groot succes.

1992 De parkeerproblemen rondom onze flats worden, na veelvuldig overleg met Schippers en de Gemeente, redelijk opgelost.

Op verzoek van het bestuur van de HV worden de keldergangen van een nieuwe toplaag voorzien.

De HV verstrekt parkeerschijven aan de bewoners.

1993 Grote brand in Winkelcentrum de Bogaard!!

Op verzoek van het bestuur heeft een onafhankelijk bureau de kwaliteit van de CV-installatie getest. De prijs voor het reinigen van de standleidingen wordt op verzoek van het bestuur over drie jaar uitgesmeerd, gezien de grootte van het bedrag.

In overleg met de huismeester worden nieuwe aanduidingsborden met de nummering aan de Prinses Beatrixlaan geplaatst.

Er worden nieuwe briefkasten in de hal geplaatst.

De werkzaamheden aan de daken van de parkeergarages zijn aangevangen.

1994 De actie van het bestuur voor veiligheidssloten en anti-inbraakstrippen op de huisdeuren is een groot succes geworden

De enquête over de herinrichting van de garagedaken is geen succes. Er zijn maar 35 reacties binnengekomen. De ontwikkeling wordt in handen van de Middelbare Tuinschool in Rijswijk gegeven.

Het bestuur onderneemt samen met de huismeester een vergeefse actie voor het verkrijgen van rookmelders.

De GFT-afvalcontainers worden op verzoek van het bestuur buiten geplaatst en niet in de containerruimte, dit i.v.m. stankoverlast.

Schippers Vastgoed BV draagt per 1 januari 1995 zijn beheer en verantwoordelijkheden over aan Jacobus Recourt Vastgoed management BV.

1995 Er is overleg met Jacobus Recourt over het tuinonderhoud en er wordt gedacht aan het vervangen van de huidige hovenier.

Vervanging van de keukenblokken verloopt, ondanks veel aandrang door het bestuur, niet optimaal

Op verzoek van het bestuur worden er nieuwe aanduidingsborden voor flats en liften geplaatst.

1996 Eindelijk wordt de beplanting van de parkeerdaken uitgevoerd, maar niet volgens de gekozen plannen van de Middelbare Tuinschool in Rijswijk!

Aan de achterzijde worden het plantsoen en de school gesloopt voor de nieuwbouw aan de Steenvoordelaan.

In verband met de grote toestroom van grof vuil, worden de containerruimtes afgesloten. Het grof vuil kan voortaan op vastgestelde data worden aangeboden. Vuilniszakken kunnen via klapdeuren in de containerruimte worden gedeponeerd.

1997 Schoonmaakbedrijf Vrolijk wordt vervangen door City Service. Er wordt gehoopt op betere resultaten.

De HV dringt bij Recourt/Vesteda aan op woningverbetering. De complexen voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. De verpaupering slaat toe en de bewoners verhuizen naar nieuwe woningen, die in ruimte mate in de omgeving wordt aangeboden. Recourt maakt een proefopzet voor de renovatie van de vierkamer woningen. Huurders kunnen zelf bepalen of zij hun flat tegen een meerprijs van f 50,00 per maand op deze manier willen laten renoveren.

1998 De herinrichting van de binnentuin staat op het programma, maar de werkzaamheden worden vertraagd, omdat bewoners bezwaar aantekenen tegen het kappen van de bomen. De gemeente wijst deze bezwaren af.

Aan het eind van het jaar wordt het electronische sleutelsysteem ingevoerd. Dit sleutelplan heeft uiteraard de instemming van de HV, maar de beperking van de toegang tot delen van het eigen flatgebouw stuit op bezwaren van de bewoners. De HV tekent protest aan bij Recourt, vooralsnog zonder resultaat.

In verband met de slechte servicegerichtheid en het gebrek een voortvarende aanpak van het achterstallige onderhoud besluit de HV tezamen met de andere HV'en in de Kleine Federatie, het convenant met Jacobus Recourt/Vesteda op te zeggen.

1999 In maart begint de firma Weverling met de herinrichting van de binnentuin.

Sjef Timmermans en Wies Honingh nemen na 16 jaar, met een uitloop van 2 jaar adviseurschap, afscheid van het bestuur van de HV. Zij worden in de Algemene Ledenvergadering benoemd tot erelid.

De kwestie van het sleutelplan sleept zich voort. Na herhaald aandringen gaan Recourt/Vesteda in november akkoord met de vrijgave van de toegang tot alle openbare ruimten in de flat waarin men woonachtig is. Ook de garage wordt met alle sleutels toegankelijk gemaakt.

De overlast van hangjongeren neemt toe. Hierover vindt herhaaldelijk contact met gemeente, politie en het Atlas College plaats. Resultaat blijft uit door te weinig mankracht bij de politie.

Begonnen wordt met de renovatie van de tweekamerflats van de zittende huurders.

2000 Huismeester Fred Boot neemt afscheid. Hij wordt vervangen door de heer Arie van der Laan.

De geluidsoverlast door waterslag is na de renovaties toegenomen. Met de technische dienst van Recourt wordt getracht een oplossing te vinden.

Het overleg met Recourt/Vesteda wordt scherper van toon. In Kleine Federatie-verband wordt een aantal malen met vertegenwoordigers van Vesteda gediscussieerd over hun laksheid ten aanzien van het achterstallig onderhoud. Het overleg lijkt resultaat te hebben. In november geeft Vesteda toestemming voor het buitenschilderwerk. Verder staan de opknap van het binnenaanzicht en de vernieuwing van de entrées vanaf 2002 gepland. Voor de uitwerking zal Vesteda een interieurarchitect inschakelen.

2001 Per 1 januari neemt de firma D&S het schoonmaakwerk over van City Service.

De Hoecksteijnsoos ondergaat een grondige opknapbeurt.

Conform de onderhoudsplanning vindt het buitenschilderwerk van ons complex plaats. De tussenschotten op de balkons aan de voorzijde worden vervangen door een draaibaar privacyscherm.

Er is een beheersplan legionella gemaakt. De firma Biobeheer heeft opdracht gekregen om periodiek steekproefsgewijs metingen van de temperatuur van het leidingwater in de woningen te verrichten. Deze metingen zullen onaangekondigd plaatsvinden.

Het jaar 2001 staat vooral in het teken van het 25-jarig bestaan van de vereniging. In de week van 8 tot en met 14 oktober wordt op feestelijke wijze aandacht aan dit jubileum besteed.

2002 Vesteda neemt het beheer van onze flats in eigen hand en opent in Den Haag een zogenoemde "woonwinkel". Klachten kunnen voortaan telefonisch bij een callcenter worden gemeld. De huismeester blijft in functie, maar krijgt een andere taakomschrijving. De "man in het veld" blijft dus voor onze bewoners beschikbaar.

2003 In de Soos wordt een bridgecursus voor beginners georganiseerd.

Alle bewoners ontvangen van Vesteda het boekje "Het onderhoud van uw woning".

Nieuwe leden van de Bewonersvereniging ontvangen voortaan een kubusblok memoblaadjes en een ballpoint met ons nieuwe logo als welkomstgeschenk.

2004 De entrees worden gerenoveerd. Een geavanceerd bel/alarmsysteem (IRS) doet zijn intrede. Ook worden rookmelders in de appartementen aangebracht.

Een aantal bewoners vervaardigt kunstwerken die in de entrees worden opgehangen. In september vindt de feestelijke oplevering van de nieuwe entrees plaats waarvoor alle bewoners zijn uitgenodigd.

In alle vier de toegangen naar de kelderboxen van elke flat worden camera’s geplaatst.

Vesteda stuurt de bewoners een brochure Zelf Aangebrachte Voorzieningen waarin de regels zijn vastgelegd voor haar beleid ten aanzien van door de huurder zelf aangebrachte wijzigingen en/of verbouwingen in de woning.

In overleg met Vesteda wordt het vlagbeleid vastgesteld.

De Soos bestaat 25 jaar. In oktober vindt een gezellige bijeenkomst plaats met hapjes, drankjes etc. en een bingo met prachtige prijzen.

Het middenterrein tegenover de Bogaardhoek wordt eindelijk autovrij gemaakt en van begroeiing voorzien.

2005 De Nieuwsbrief verschijnt in een nieuw jasje.

Per 1 april wordt het ophalen van de vuilniszakken op de galerijen gestaakt en dienen de bewoners hun afval zelf naar de containerruimte te brengen. Een en ander uit oogpunt van hygiëne en besparing op de servicekosten. Voor bewoners die slecht ter been zijn, wordt een ophaalsysteem in het leven geroepen.

Er wordt zwaardere verlichting aan de achterkant van de hoge zijde van onze flats en een even zware nieuwe verlichting aan de lage kant aangebracht. Ook worden nieuwe lantaarnpalen geplaatst.

Vesteda besluit de leegkomende flats in de Bogaardhoek te koop aan te bieden. Ter ondersteuning in de besluitvorming voor eventuele bewoners die hun appartement zouden willen kopen, vindt een door de Bewonersvereniging georganiseerde voorlichtingsbijeenkomst in de Soos plaats

In verband met de verkoop van appartementen wordt besloten de naam "Huurdersvereniging" te wijzigen in "Bewonersvereniging" waarvan alle bewoners lid kunnen worden.

Om voor invaliden de toegang tot de flat te verbeteren worden opritten voor scootmobiels, rollators e.d. in het trottoir voor de entrees aangebracht.

2006 Meavita geeft in de Soos voorlichting over hun zorgpakket voor ouderen. Belangstellenden kunnen zich voor dit pakket inschrijven.

Door blikseminslag in augustus raakt het IRS-systeem in de Middenhoek buiten werking. Ook de toegang tot de parkeergarage is enige tijd onmogelijk.

Van juli tot en met oktober worden de liften in ons complex gerenoveerd. Op enkele kleine incidenten na verloopt het proces voorspoedig. In deze periode worden ook de dakventilatoren van de Boshoek en de Middenhoek vervangen.

De verkoop van de appartementen in de Middenhoek gaat in oktober van start die vooralsnog uitsluitend voor bewoners geldt tegen een 'speciale' prijs. Opnieuw vindt een voorlichtingsbijeenkomst voor de bewoners plaats.

De firma Han Cleaning neemt op verzoek van de Bewonersvereniging in het vierde kwartaal de schoonmaakwerkzaamheden van D&S over.

2007 We krijgen op 1 februari een nieuwe huismeester, de heer Richard van de Kruit.

In februari woedt brand in een appartement in de Middenhoek. Alle bewoners van dit gebouw moeten worden geëvacueerd. Zij worden opgevangen in de Soos. Naar aanleiding van deze brand vindt een week later in de Soos een evaluatiebijeenkomst plaats voor de direct betrokkenen van de Middenhoek, waarbij Vesteda, de Gemeente en de brandweer aanwezig zijn. Helaas overlijdt een bejaarde bewoonster, die tijdens de evacuatie een hartstilstand kreeg in de Soos, enkele dagen later. In samenwerking met Vesteda zal een brandveiligheidsplan worden opgesteld.

De Bewonersvereniging bestaat statutair 30 jaar. Er wordt eind mei/begin juni een feestweek georganiseerd waaraan een bustocht, een gezellige kaartavond en een feestelijke middag met bingo en barbecue is verbonden.

De mogelijkheid om een woonvorm ("gestippeld wonen") binnen ons complex te creëren die oudere bewoners de kans biedt om langer zelfstandig te wonen, wordt door het bestuur onderzocht.

Vesteda biedt vanaf 1 juli nu ook leegkomende appartementen in de Middenhoek voor iedereen te koop aan.

2008 Op 1 april gaat de website van de Bewonersvereniging (deze site!) van start.

Het Anti-passbacksysteem van alle drie de garages wordt vernieuwd.

1 augustus 2e jaarlijkse bustocht, deze keer naar Doesburg

Op 17 november wordt de Stuurgroep millieu en energiebesparing opgericht. De leden van deze stuurgroep zijn: Rien de Witte
Henk Marinus
Dirk Jan Post
Rob en Claudia Krumeich
Op 19 oktober houdt de bewonersvereniging Open huis in de Hoecksteijnsoos, met een gezellige bingo en een hapje en drankje.

2009 Eind januari wordt er in de Middenhoek begonnen met het onder hoge druk reinigen van de standleidingen. Echter er kwam een grote tegenslag want de aansluitingen met de horizontale afvoeren waren bijna allemaal kapot. Hierdoor moesten er tunnels van wel 10 meter lang onder de flats gegraven worden. Hierna kon de reparatie beginnen en hebben de bewoners veel dagen geen water mogen afvoeren. Aansluitend is ook de Bogaardhoek aan de beurt gekomen, daar waren minder aansluitingen kapot en is de overlast voor de bewoners beperkt gebleven.

De firma Mahutte is eind februari begonnen met het schilderwerk van de Middenhoek. De Bogaardhoek en Boshoek zullen daarna volgen.

In april wordt er begonnen met de bouw van Steunpunt De Hoecken op nummer 307 in de Middenhoek.

Onze woonconsulent Glenn Poland heeft zijn werkterrein verlegd naar Vesteda Rotterdam en wordt vervangen door Cara Gioia-Koller.

De derde busreis op rij ging op 31 juli 2009 naar Bruinisse, Groede, Middelburg en Stellendam en was ook weer een geweldig succes.

2010 Op 18 januari gaat Steunpunt De Hoecken van start en is bedoeld om bemiddelaar te zijn bij (tijdelijke) verpleeg- of huishoudelijkehulp, die betrokken wordt van de kleine Rijswijkse Stichting Bijdehand. Zelf wordt er hulp geboden bij alle voorkomende problemen, zoals bijvoorbeeld hulp bij het invullen van officiele papieren, oplossen van computer problemen, poezenoppas, planten watergeven en brievenbus leeghalen tijdens vakantie of ziekenhuisopname, plaatsing van trapliften, automatische deuropeners van de galerijdeuren, etc., etc.

Begin van het jaar worden nu ook de standleidingen in de Boshoek gereinigd en ook daar zijn er gelukkig niet dezelfde problemen als in de Middenhoek.

De eerste Nieuwsbrief van het Steunpunt wordt gelanceerd en bij alle bewoners in de bus gedaan. Het is de bedoeling dat deze Nieuwsbrief frequent voor alle bewoners zal verschijnen.
Vesteda doet nogmaals een aanbod aan huurders van de Middenhoek en de Bogaardhoek om hun appartement te kopen voor een aantrekkelijker prijs dan voor kopers van buitenaf.

In maart starten we met op deze internetsite wekelijks een overzicht te plaatsen van het energieverbruik van de drie flats. Hierdoor hopen wij dat er een sportieve strijd ontstaat om de laagste verbruiker van onze drie flats te worden.

In april start het Steunpunt met de verkoop van levensgrote kunstof raven die op de balkonbalustrade bevestigd kunnen worden tegen de enorme plaag van vroeg in de morgen koerende duiven. Zelfs in maart leggen sommige duiven al een ei in een snel gemaakt nest op de balkons.

Per 1 mei heeft Cara Gioia-Koller, onze woonconsulente, een nieuwe betrekking bij Vidomus aanvaard. We krijgen een nieuwe woonconsulente: mevrouw Yolanda Beekhuizen.

Donderdagavond 19 augustus geeft Vesteda samen met de firma Tubus een voorlichtingsavond in de Soos voor de bewoners van de Boshoek. Deze voorlichting is bedoeld om de bewoners te vertellen dat er op 30 augustus in hun flat gestart wordt met het aanbrengen van een coatinglaag in de standleidingen van de riolering, badkamer en de keuken. Dit gebeurt pas nadat alle leidingen eerst grondig zijn gereinigd. Voor bijna alle appartementen geldt dat er twee dagen medewerkers van Tubus in de woning moeten zijn en dus de bewoner aanwezig of minimaal een sleutel van de woning beschikbaar is. In deze twee dagen mag er absoluut geen druppel water door de afvoer gespoeld worden.

2011 Uit kostenoogpunt wordt besloten het jaarlijkse aantal uitgaven van de Nieuwsbrief van zes naar twee terug te brengen. Eventuele tussentijdse belangrijke informatie zal op een andere wijze onder de aandacht van de bewoners worden gebracht.

De tweede fase van de coating van de standleiding in de Boshoek gaat van start.

Onder begeleiding van brandweerdeskundigen van de Brandweer Haaglanden, Rijswijk-Delft vindt op 7 februari 2011 voor bewoners een oefening plaats, waarbij men door een onder rook gezette keldergang kan lopen. Hierdoor wordt duidelijk hoe moeilijk het is om je te oriënteren als je woning vol met rook staat.

Op 16 februari 2011 vindt in de Hoecksteijnsoos een voorlichtingsbijeenkomst plaats van de brandweer over alle zaken die met brand in een woning te maken hebben en hoe men dan moet handelen.

Op 29 juli organiseert de Bewonersvereniging weer een bustocht. Op het programma staan een bezoek aan De Orchideeënhoeve in Luttelgeest en het Douwe Egberts museum in Joure. De dag wordt besloten met een diner in de kop van Noord-Holland.

In alle drie de flatgebouwen worden op elke etage en bij de kelderboxen plattegronden met vluchtwegen geplaatst.

In de Hoecksteijnsoos vinden allerlei activiteiten plaats, zoals bridgen, klaverjassen, sjoelen en een bijeenkomst “Kleur Bekennen”.

In november gaan de werkzaamheden voor de coating van de standleidingen in de Middenhoek en de Bogaardhoek van start.

Op 31 december 2011 sluit het Steunpunt zijn deuren.

2012 Vesteda biedt de appartementen in de gebouwen Middenhoek en Bogaardhoek te koop aan.

De coatingwerkzaamheden van de standleidingen van de Middenhoek en de Bogaardhoek worden afgerond.

Per 1 juli 2012 legt de voorzitter, de heer Ger F. Versteeg, zijn functie neer.

Op 27 juli 2012 gaat de jaarlijkse busreis naar de Achterhoek. In Zutphen kan men de stad bezichtigen en de lunch gebruiken. Daarna vindt een bezoek het Dickens Museum in Bronkhorst plaats. De dag wordt afgesloten met een diner in Renswoude.

Sinds 22 november 2012 kunnen bewoners via het internet per complex de nieuwe Energiemasteringsites (www.energiemastering.nl) bekijken. Per gebouw worden de actuele verbruikstabellen getoond en zijn grafieken te zien van het verbruik en de kosten van elektra, stookgas en waterverbruik. Op de combinatiesite "De Hoecken" kan men de drie complexen met elkaar vergelijken.

2013 Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 23 april 2013 wordt Bianca van der Linde-Melser aangesteld als voorzitter.

In de Bogaardhoek en de Middenhoek wordt een nieuw aanbelsysteem in gebruik genomen.

Op 25 juli 2013 gaat de jaarlijkse bustocht naar Retie in België. We bezoeken koperslager Alofs. Daarna rijden we richting Turnhout, waar gelegenheid is om van een lunch te genieten. Terug in Nederland gaan we naar Hilverenbeek voor een bezoek aan het Fris & Likeurmuseum. Hier proeven we heerlijke likeurtjes. De dag wordt afgesloten met een diner in Gilze.

Het bestuur ontvangt een uitnodiging voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de VvE Middenhoek.

2014 In de Algemene Ledenvergadering van 15 april treedt mevrouw Van der Linde-Melser af als voorzitter. Mevrouw Hageman neemt de functie over en is daarmee voorzitter/secretaris.

Vesteda besluit om de contacten met de huurderbelangenverenigingen weer via het kantoor in Rijswijk te laten lopen in plaats van Amsterdam. Hierdoor zijn de communicatielijnen korter en beter.

Medio 2014 wordt begonnen met een opknapbeurt van de Hoecksteijnsoos.

In september biedt Vesteda de huurders “Mijn Vesteda” aan, een online omgeving waarin men alle huurderszaken snel en eenvoudig zelf kan regelen.

De jaarlijkse bustocht gaat op 1 augustus naar Hattem (Bakkerijmuseum met demonstratie), Elburg (boottocht) en Biddinghuizen (diner).

Het bestuur besluit het aanbrengen van de kerstversiering in de entreehallen van de drie afzonderlijke appartementsgebouwen in handen te leggen van bewoners van deze gebouwen.

2015 De Algemene Ledenvergadering vindt plaats op 21 april 2015.

De firma Kloet voert het schilderwerk in de Boshoek uit.

De dagtocht vindt plaats op 31 juli en gaat naar Hulst, Sluis en Veere. Afsluitend wordt gedineerd in Stellendam. Het is een gezellige dag met prachtig weer!

In verband met aangescherpte voorschriften van de Gemeente Rijswijk moet een exploitatievergunning en een nieuwe vergunning Drank- & Horecawet worden aangevraagd ten behoeve van de Hoecksteijnsoos.

In de eerste helft van 2015 krijgt de Hoeksteijnsoos nieuwe vloerbedekking. Hiervoor ontvangt de Bewonersvereniging een subsidie van Vesteda als tegemoetkoming in een deel van de kosten.

Op verzoek van de Bewonersvereniging verzorgt de VvE Bogaardhoek de kerstversiering in dit gebouw. In de Middenhoek en Boshoek wordt de versiering aangebracht door vrijwilligers.

2016 De firma Mahutte start in januari met de buitenschilderwerkzaamheden in De Middenhoek.

De firma Kipp begint in mei met de buitenschilderwerkzaamheden in De Bogaardhoek.

De procedure Afrekening Servicekosten is door een organisatiewijziging bij Vesteda verbeterd. De huurders ontvangen de eindafrekening in augustus.

Door een wijziging van het woonwaarderingsstelsel is het puntenaantal voor de niet-geliberaliseerde woningen gewijzigd. De assistent-regiomanagement van Vesteda verklaart zich bereid de opbouw van het aantal punten toe te lichten aan huurders die hieraan behoefte hebben. Hiertoe vindt op 19 mei een bijeenkomst plaats in de Hoecksteijnsoos.

Bij de opbouw van het puntenstelsel blijkt dat Vesteda de bewoners van tweekamerwoningen voor één verwarmd vertrek teveel aanslaat. De Bewonersvereniging raadt huurders aan protest in te dienen. Dit moeten bewoners individueel doen. Vesteda erkent de fout en past het aantal punten collectief aan. In voorkomende gevallen wordt het huurbedrag aangepast.

In overleg met de Bewonersvereniging zal Vesteda bij de VvE Middenhoek en bij de VvE Bogaardhoek voorstellen een koper toe te voegen aan de beheercommissie van de Hoecksteijnsoos. Deze moet dan wel over de benodigde papieren beschikken.

De Algemene Ledenvergadering vindt plaats op dinsdag 26 april.

Het jaarlijkse uitstapje wordt gehouden op vrijdag 29 juli. Op het programma staat een bezoek aan Deventer en Zwolle. Er waren 38 deelnemers.

Er wordt een nieuw aanbelsysteem in de Boshoek geïnstalleerd.

In de Bogaardhoek wordt het interieur van de liften gerenoveerd.

2017 In de Middenhoek worden het houtwerk van kozijnen en deuren en de muren van de galerijen geschilderd.

De Algemene Ledenvergadering vindt plaats op woensdag 26 april.

De Gemeente Rijswijk voert in veel gebieden van Rijswijk betaald parkeren in. Echter niet voor de parkeerplaatsen rond de Hoecksteijnflats, omdat dit terrein eigendom is van Vesteda. Na overleg met de Gemeente besluit Vesteda toestemming te geven om ook op hun terrein betaald parkeren door te voeren. De Gemeente stelt zich echter terughoudend op, waardoor de invoering vertraging ondervindt en bewoners geen parkeervergunning kunnen aanvragen. De Bewonersvereniging voert tezamen met de beide VvE's langdurig overleg met de Gemeente met als resultaat dat in de loop van 2017 de Hoecksteijnflats toch onder het nieuwe parkeerbeleid gaan vallen en dat meters worden geplaatst.

Top  


© 2007 / 2021 - Servicemaster, Rijswijk - telefoon 070-393 93 26